STATUTUL ASOCIAȚIEI

CAPITOLUL I. DENUMIRE, REGIM JURIDIC, SEDIU ȘI DURATĂ

 • Art. 1. Denumirea
  Denumirea Asociației, rezervată la Ministerul Justiției potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. _____, este
  "A.C.M.P.E. - Asociația Consumatorilor și Micilor Producători de Energie"
  (denumită în continuare Asociația).
 • Art. 2. Regimul juridic
  • (1) Asociația se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ și apolitică, funcționarea ei fiind reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile prezentului Statut și ale Actului Constitutiv.
  • (2) Toate documentele și orice alte înscrisuri care emană de la Asociație trebuie să indice denumirea Asociației, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor, numărul de telefon și de fax.
  • (3) În vederea obținerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului său, Asociația se poate angaja în activități economice, dacă acestea au caracter accesoriu sau poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale vor fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociației.
 • Art. 3. Sediul
  • (1) Sediul Asociației va fi situat în România, Județul MUREȘ, Localitatea Sighișoara, strada Mihai Viteazu, numărul 3C, scara C, apartament 6, cod poștal 545400, conform contractului de închiriere, încheiat la data de __________.
  • (2) Asociația poate constitui filiale și sucursale, ca structuri teritoriale, în temeiul hotărârii Adunării Generale, prin care acestora le este alocat un patrimoniu.
 • Art. 4. Durata
  Asociația se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

CAPITOLUL II. SCOPUL ASOCIAȚIEI ȘI PATRIMONIUL INIȚIAL

 • Art. 5. Scopul
  • (1) Asociația este o persoana juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a proteja interesele membrilor săi în raport cu:
   • orice societate comercială care deține licență valabil emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.)
   • autoritățile publice implicate în derularea oricărui contract care face referire la energia electrică sau gazele naturale încheiat de către oricare dintre membrii Asociației
  • (2) În realizarea acestui scop, Asociația urmărește următoarele obiective:
   • îmbunătățirea permanentă a cadrului legislativ din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
   • urmărirea permanentă a respectării prevederilor legale aplicabile contractelor cu referire la domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, precum și la domeniile conexe acestora, încheiate de membrii Asociației
   • negocierea celor mai bune condiții contractuale de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale pentru membrii Asociației
  • (3) Pentru îndeplinirea scopului său, Asociația va îndeplini în special următoarele activități principale:
   • informarea permanentă a membrilor săi cu privire la fiecare aspect legislativ
   • implicarea activă în consultările publice care fac referire la domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
   • implicarea activă în soluționarea situațiilor conflictuale dintre membrii săi și companiile cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare, vânzare-cumpărare sau prestații servicii în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
   • negocierea contractelor de furnizare a energiei electrice și/sau gazelor naturale în numele și pe seama membrilor
  • (4) Pentru realizarea scopului și a obiectivelor propuse, Asociația va iniția și dezvolta relații de cooperare cu alte organizații cu scopuri similare sau cu autorități publice din România sau din străinătate.
  • (5) Schimbarea scopului Asociației se va putea face numai de către Fondatori și numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat.
 • Art. 6. Patrimoniul inițial
  • (1) Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de _______ lei și se compune din aportul în numerar/în natură al Fondatorilor. Patrimoniul inițial a fost vărsat la data de _________ în contul Asociației nr. _____, deschis la Banca _______ – Sucursala ______.
  • (2) Fondatorii vor contribui în cote egale la constituirea patrimoniului inițial.
  • (3) Patrimoniul Asociației poate fi majorat de către Fondatori, prin sponsorizări sau donații de la diverse persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii.
 • Art. 7. Resurse financiare
  • (1) Asociația dispune de resurse financiare provenind din:
   • Cotizațiile lunare/anuale ale membrilor Asociației
   • Contracte de sponsorizări
   • Contracte de reclamă și publicitate
   • Donații financiare provenite de la persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate
   • Fonduri europene atrase pentru derularea diverselor activități necesare îndeplinirii scopului Asociației
   • Dividende din acțiunile pe care le va deține la societățile comerciale care activează în domeniile energiei electrice și gazelor naturale
  • (2) Asociația nu poate efectua nici o plată în favoarea unei alte persoane sau entități juridice, dacă aceasta nu corespunde și nu urmărește realizarea intereselor și scopului Asociației.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA ASOCIAȚIEI

 • Art. 8. Adunarea Generala a Asociaților
  • (1) Adunarea Asociaților este organul suprem al Asociației.
  • (2) Adunarea Ordinară a Asociaților se va întruni anual, la convocarea Consiliului Director sau a Comisiei de Cenzori. Cvorumul Adunării Ordinare a Asociaților presupune prezența fizică a unei majorități simple a asociaților (50%+1), iar hotărârile se vor lua cu majoritatea simplă (50%+1)  a membrilor prezenți.
  • (3) Întrunirea anuală poate avea loc inclusiv prin folosirea tehnologiilor avansate (ex. video conferințe) cu condiția asigurării de către Consiliul Director a soluției tehnice corespunzătoare, care să garanteze posibilitatea de identificare a membrilor asociați și de acces nerestricționat la liberă exprimare a fiecăruia;
  • (4) Adunării Ordinare a Asociaților îi revin, în afara atribuțiilor legale, în special următoarele atribuții:
   • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
   • b) alegerea membrilor Consiliului Director, pentru un mandat de 5 (cinci) ani și revocarea lor;
   • c) alegerea și revocarea Cenzorului și acceptarea rapoartelor acestuia și ale Consiliului Director;
   • d) înființarea de sucursale și filiale;
   • e) aprobarea bugetului de venituri și de cheltuieli și a bilanțului contabil;
   • f) descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
   • g) numirea membrilor de onoare;
   • h) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;
   • i) dizolvarea și lichidarea Asociației.
  • (5) Adunările Extraordinare pot fi convocate prin hotărârea Consiliului Director. Ele trebuie să aibă loc într-un termen de 2 (două) săptămâni, la inițiativa Consiliului Director sau dacă cel puțin 30% din membrii Asociației au solicitat în scris Consiliului Director convocarea Adunării Extraordinare, cu arătarea motivelor convocării. Adunările Extraordinare pot lua hotărâri valabile dacă sunt prezenți cel puțin 50%+1 din membrii Asociației, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea simpla (50%+1) a asociaților prezenți.
  • (6) Adunării Extraordinare îi revin în special hotărârile cu privire la cererile introduse cu privire la dobândirea calității de asociat, precum și hotărârea de dizolvare a Asociației.
  • (7) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.
  • (8) Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (7) este răspunzător de daunele cauzate Asociației dacă, fără votul său, nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută
 • Art. 9. Consiliul Director
  • (1) Consiliul Director este organul de conducere și de administrare al Asociației.
  • (2) Consiliul Director adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor.
  • (3) Consiliul Director poate autoriza orice reprezentant al Asociației să încheie și să execute orice contract, în numele și pe seama Asociației.
  • (4) Primul Consiliu Director este format din 3 (trei) membri;
  • (5) Membrii Consiliului Director pot fi cetățeni români sau străini.
  • (6) Mandatul fiecărui membru al Consiliului va fi de 5 (cinci) ani și poate fi reînnoit de cel mult 4 (patru) ori.
  • (7) Consiliul Director va elabora Regulamentul de Ordine Interioară, care va fi supus aprobării Fondatorilor și va intra în vigoare cu acordul unanim al acestora.
 • Art. 10. Atribuțiile Consiliului Director
  Consiliul Director promovează obiectivele Asociației, urmărește respectarea și atingerea scopului, stabilește direcțiile de desfășurare a activităților și apără interesele asociaților, exercitând următoarele atribuții:
  • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și de cheltuieli, bilanțul contabil;
  • b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
  • c) aprobă organigrama și politica de personal a Asociației și stabilește remunerația și atribuțiile personalului Asociației, putând decide concedierea oricărui angajat al Asociației în condițiile prevăzute de contractul individual de muncă și de legislația muncii în vigoare.
  • d) asigură conducerea executivă până la desemnarea unui organ executiv specific
 • Art. 11. Ședințele Consiliului Director
  • (1) Consiliul Director va fi convocat în ședințe ordinare cel puțin o dată pe lună.
  • (2) O ședință extraordinară a Consiliului poate fi convocată oricând la cererea Președintelui Consiliului Director.
  • (3) Data și locul ședințelor vor fi specificate într-o convocare scrisă trimisă cu cel puțin 5(cinci) zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință. În cazul unei ședințe extraordinare, notificarea va menționa și scopul în care a fost convocată.
  • (4) Ședințele Consiliului Director pot fi ținute la sediul Asociației sau în orice loc sau și la orice dată specificată în convocarea ședinței.
  • (5) Dacă o ședință este amânată, notificarea nu mai este necesară, dacă locul și data ședinței sunt anunțate în cadrul ședinței în care se hotărăște amânarea.
  • (6) La fiecare ședință a Consiliului Director va fi întocmit un proces-verbal, care va consemna declarațiile și propunerile făcute, rezultatele votului și hotărârile luate.
  • (7) Membrii Consiliului Director vor avea acces neîngrădit la registrele de procese-verbale. Ei pot solicita exemplare și extrase ale acestor consemnări pe cheltuiala proprie.
  • (8) Procesele verbale și Hotărârile AGA se vor comunica tuturor membrilor Asociației.
 • Art. 12. Cenzorul sau comisia de cenzori
  • (1) Cenzorul sau comisia de cenzori asigură controlul financiar intern al Asociației, exercitând următoarele atribuții:
   • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
   • b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale.
  • (2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
  • (3) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a Asociației vor fi desemnați de către Adunarea Generală.

CAPITOLUL IV. MEMBRII ASOCIAȚIEI

 • Art. 13. Tipurile de membri ai Asociației
  Asociația va avea:
  • Membri fondatori - prezentați în primul statut al Asociației, care au contribuit material, financiar și moral la constituirea Asociației și a patrimoniului inițial al acesteia
  • Membri asociați - care aderă voluntar la Asociație, după constituirea acesteia și care contribuie financiar la susținerea obiectivelor Asociației, beneficiind de toate drepturile care decurg din calitatea de membru asociat conform acestui statut.
  • Membri de onoare - care, prin activitatea pe care au desfășurat-o în raport cu Asociația, au adus contribuții semnificative la atingerea obiectivelor Asociației
  • Membri susținători - a căror participare voluntară la susținerea materială și morală a activităților Asociației este meritorie
 • Art. 14. Obținerea calității de membru asociat
  • (1) Orice persoană fizică cu reședința în România poate deveni membru asociat dacă:
   • a) Este titularul unui contract de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale, încheiat pentru cel puțin un loc de consum situat în România;
   • b) Își exprimă în mod liber dorința de înscriere în Asociație, prin depunerea cererii de aderare;
   • c) Achită cotizația lunară stabilită de Consiliul Director valabilă la data depunerii cererii de aderare.
  • (2) Orice persoană juridică având sediul social în România poate deveni membru asociat dacă:
   • a) Este titulara unui contract de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale, pentru cel puțin un loc de consum aflat în România, încheiat cu un furnizor care deține licență valabilă, emisă de autorități sau are calitatea de producător de energie electrică din surse regenerabile, cu o putere instalată care nu depășește 3 MW;
   • b) Își exprimă în mod liber dorința de înscriere în Asociație, prin depunerea cererii de aderare;
   • c) Achită cotizația lunară stabilită de Consiliul Director, valabilă la data depunerii cererii de aderare;
  • (3) Oricare dintre membrii fondatori are dreptul de a refuza includerea în Asociație a oricărei persoane fizice sau juridice, fără a fi necesară prezentarea unei explicații solicitantului. Refuzul justificat, exprimat în scris, se va consemna în evidențele Asociației.
 • Art.15. Drepturile membrilor asociați
  Fiecare membru asociat are dreptul:
  • (1) La 1 (un) singur vot, indiferent care este gradul de implicare financiară sau morală în oricare acțiune sau proiect al Asociației;
  • (2) Să își exprime votul cu privire la orice subiect aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale
  • (3) Să aleagă și să fie ales în Consiliul Director, în comisia de Cenzori sau în orice alt organ de conducere al oricărui proiect derulat de Asociație, dacă are o vechime neîntreruptă de minim 3 (trei) ani;
  • (4) Să beneficieze de întreg suportul, serviciile și rezultatele programelor derulate de Asociație;
  • (5) Să aibă acces în spațiile și la dotările tehnico-materiale ale Asociației în scopul de a susține activități aprobate de Consiliul Director;
  • (6) Să aibă acces la toate documentele emise sau primite de Asociație;
  • (7) Să solicite corecții ale documentelor emise, în vederea respectării legislației în vigoare;
  • (8) Votul se poate exprima numai în scris, este nominal, și se poate transmite prin email sau orice alte mijloace de comunicare electronice care permit identificarea membrului asociat.
 • Art. 16. Pierderea calității de membru asociat
  • (1) Motivele care pot conduce la excluderea din Asociație a oricărui membru pot fi:
   • a) Solicitarea scrisă a membrului asociat transmisă cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare;
   • b) Neachitarea cotizației lunare conform graficelor stabilite de Consiliul Director;
   • c) Neprezentarea la cel puțin trei Adunări Generale consecutive;
   • d) Prejudiciul de imagine creat Asociației de acțiunile sau inacțiunile membrului asociat;
   • e) Lipsa unei exprimări clare a opiniei cu privire la acțiuni care privesc atingerea oricărui obiectiv al Asociației, atunci când aceasta este solicitată în mod direct de către Consiliul Director;
   • f) Comiterea oricărei infracțiuni de natură penală care are ca rezultat condamnarea într-o primă instanță a persoanei fizice sau a oricărui administrator al persoanei juridice;
   • g) Încălcarea Codului Etic și de Conduită Morală al Asociației;
   • h) Subminarea scopului Asociației prin:
    • Divulgarea de informații cu caracter confidențial;
    • Încercarea de afiliere sub orice formă la formațiuni de orice natură politică;
  • (2) Redobândirea calității de membru asociat se poate obține după o perioadă de minim 3 (trei) ani de la data pierderii acesteia, cu excepția cazului prevăzut la art. 16, alin .(1), lit. h)
 • Art. 17. Sancțiuni
  • (1) Consiliul Director, prin Regulamentul de Ordine Interioară aprobat de membrii fondatori, va putea dispune sancțiuni împotriva membrilor după cum urmează:
   • Avertisment scris, valabil 1 lună calendaristică
   • Suspendare drepturi pentru o perioadă de 3 (trei) luni calendaristice
   • Excludere din rândurile membrilor Asociației
  • (2) Sancțiunea se comunică membrului asociat în scris, prin email, fax sau orice mijloc de comunicare electronică care asigură predarea mesajului;
  • (3) Sancțiunea se poate contesta în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii
  • (4) Sancțiunile se acordă progresiv, cu excepția situației de la art. 16, alin .(1), lit. h), pentru care singura sancțiune este excluderea cu efect imediat, permanent și irevocabil.
  • (5) Dacă pe durata unei luni calendaristice, calculată de la data primei zile calendaristice de după expirarea unei sancțiuni, se aplică o nouă sancțiune, Consiliul Director poate decide excluderea din Asociație

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

 • Art. 18. Dizolvarea Asociației
  • (1) Asociația se dizolva de drept prin:
   • a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei (3) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
   • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează de mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală respectiv Consiliul Director trebuia constituit.
  • (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea instanței competente în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.
  • (3) Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
   • a) când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;
   • b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
   • c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
   • d) când Asociația a devenit insolvabilă.
  • (4) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite altor persoane juridice fără scop lucrativ care au un scop similar cu cel al Asociației.
 • Art. 19. Lichidarea Asociației
  • (1) Lichidatorii Asociației vor fi numiți prin hotărâre judecătorească. Odată cu numirea lichidatorilor încetează mandatul Consiliului Director.
  • (2) Lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Asociației.
  • (3) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.
  • (4) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului / Comisiei de Cenzori. Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în numerar, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.
  • (5) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierii Asociației din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
  • (6) Asociația își încetează existenta de la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

CAPITOLUL VI. ASPECTE FINANCIARE

 • Art. 20. Împrumuturi
  • (1) Nici un împrumut nu va fi contractat în numele Asociației, decât în cazul în care a fost autorizat printr-o hotărâre a Consiliului Director avizată în unanimitate de către Fondatori.
  • (2) Nici un împrumut nu va putea fi făcut în favoarea unui reprezentant al Asociației.
 • Art. 21. Depozite
  Toate fondurile Asociației vor fi depuse periodic într-un cont al Asociației deschis la o bancă aleasă de către Consiliul Director sau de către membrii fondatori.
 • Art. 22. Investiții
  • (1) Asociația poate participa cu fonduri proprii sau cu fonduri colectate de la membrii asociați la dezvoltarea unor activități care servesc explicit scopului acesteia.
  • (2) Propunerea de participare la o investiție:
   • a) Va fi prezentată întotdeauna în scris tuturor membrilor Asociației
   • b) Va avea un termen de consultare de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data prezentării
   • c) Dacă în urma primei consultări se constată că este necesară o noua consultare, ca urmare a observațiilor și punctelor de vedere exprimate de membrii asociați, va avea loc o nouă consultare în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice.
   • d) Se va considera că proiectul propus are acordul tacit al membrului Asociației care nu și-a exprimat în scris, în termenul stabilit la punctul b), un punct de vedere din care să reiasă clar că nu este de acord cu propunerea, prezentând și argumentele corespunzătoare.
  • (2) Decizia de participare sau de retragere la/de la acest tip de activități se face dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
   • a) Membrii fondatori decid în unanimitate participarea sau retragerea;
   • b) Membrii asociați decid în majoritatea stabilită în cadrul unei Adunări Generale sau Extraordinare a Asociaților participarea sau retragerea;
   • c) În cazul în care deciziile sunt contradictorii, se aplică decizia de la litera a);
  • (3) Indiferent de gradul de implicare financiară sau materială a membrilor asociați, aceștia vor avea în continuare dreptul la un singur vot în cadrul Asociației;
  • (4) Participarea sau retragerea la sau de la o investiție se face strict în numele Asociației, în totalitatea acesteia.
  • (5) Rezultatele financiare ale activității investiționale vor fi distribuite membrilor Asociației corespunzător gradului de implicare financiară a fiecăruia dintre aceștia;
 • Art. 23. Exercițiul financiar
  Exercițiul financiar al Asociației începe de la data autorizării funcționării acesteia și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an.
 

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

 • Art.24. Pentru autentificarea statutului, pentru reprezentarea în fața organelor administrative și de jurisdicție pentru obținerea personalității juridice a Asociației, Adunarea Generală a membrilor fondatori împuternicește pe doamna (domnul) _______________________, care semnează propriu și valabil pentru Asociație. Membrii organelor de administrație și a celor executive vor fi cel puțin în majoritate absolută cetățeni români.
 • Art. 25. Destinația bunurilor, în caz de încetare a personalității juridice, este cea stabilită în condițiile prevăzute de Ordonanța nr. 26/2000 și Legea nr. 246/2005
 • Art. 26. Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală și intră în vigoare de la data obținerii personalității juridice a Asociației.

  Prezentul Statut a fost încheiat astăzi, ___________, în ________, în ___ exemplare originale.