Regulamentul de Ordine Interioară

Regulamentul de Ordine Interioară

Dispoziții generale

Art.1 Regulamentul de Ordine Interioară stabilește dispoziții referitoare la organizarea și disciplina muncii în cadrul A.C.M.P.E., în conformitate cu prevederile Codului Muncii - Legea nr. 53/2003 și Codului Etic și de Conduită Morală în vigoare.

Art.2 Angajații A.C.M.P.E. au obligația să respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina și toate celelalte dispoziții ale prezentului regulament.

Art.3 Regulamentul se aplică tuturor salariaților, precum și persoanelor detașate sau care efectuează stagii de practică în cadrul Asociației.

Art.4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:

 1. Organizarea muncii, drepturile și obligațiile personalului;
 2. Norme de igienă și de securitate a muncii;
 3. Disciplina muncii și răspunderea disciplinară.

Art.5 Prevederile prezentului Regulament pot fi completate prin dispozițiile emise de Consiliul Director.

Organizarea muncii

Art.6 Durata timpului de lucru este de 8 ore pe zi și 40 ore pe săptămână și este valabilă pentru toți angajații indiferent de funcţia ocupată.

Art.7

 • (1) Programul zilnic de lucru începe la ora 9.00 și se termină la ora 18.00 (de luni până joi) și de la 9.00-13.00 vineri, pentru personalul angajat cu o norma de lucru de 8 ore pe zi.
 • (2) Programul de lucru prevăzut la alin.(1) este obligatoriu pentru toți angajații.
 • (3) Conducerea Asociației are dreptul, respectând legislația în vigoare, să modifice programul de lucru în funcție de necesități.

Art.8 Orele suplimentare pot fi efectuate de angajați numai din dispoziția conducerii executive, în cazurile și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.9

 • (1) Evidența prezenței la serviciu se ține pe fiecare locație în care își desfășoară activitatea angajații Asociației, pe baza Condicii de Prezență, în care personalul va semna zilnic, la începutul și la sfârșitul programului de lucru.
 • (2) În cazul în care angajatul întârzie sau absentează de la locul de muncă și acest lucru se datorează unor situații neprevăzute sau a unor motive independente de voința angajatului (boală, accident, etc.), salariatul are obligația de a informa șeful ierarhic, în următoarele două zile lucrătoare.

Art.10

 • (1) Angajații Asociației pot fi învoiți în interes personal un număr de maxim 4 ore în cursul unei zile.
 • (2) Biletul de voie se întocmește de șeful ierarhic și va cuprinde mențiunea că angajatul pleacă în interes personal motivat, data, ora când începe învoirea și durata acesteia.
 • (3) Serviciul Resurse Umane va ține evidența învoirilor efectuate lunar de fiecare persoană în parte și va scădea durata acestora din programul normal de lucru cu reducerea corespunzătoare a drepturilor salariale.

Art.11 Angajații pot beneficia, potrivit legii, de concedii de odihnă, concedii pentru studii plătite și fără plată la cererea celor interesați.

Art.12

 • (1) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârșitul fiecărui an pentru anul viitor. Propunerile de programare a concediilor se fac de către fiecare angajat în parte, se aprobă de șeful ierarhic și se depun la Serviciul Resurse Umane.
 • (2) Ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi stabilită eșalonat în tot cursul anului, ținându-se seama de buna desfășurare a activității, dar și de interesele personalului.

Norme generale de conduită profesională a angajaților A.C.M.P.E.

Art.13 În exercitarea atribuțiilor de serviciu, angajații au obligația de a asigura un serviciu de calitate în beneficiul membrilor și de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparență administrativă, imparțialitate și eficacitate.

Art.14 Angajații Asociației au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Art.15

 • (1) Angajații Asociației au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Asociației, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei entități.
 • (2) Angajaților și personalului contractual le este interzis:
  1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Asociației, cu politicile și strategiile acesteia, ori cu proiectele de acte cu caracter public sau individual;
  2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Asociația are calitatea de parte;
  3. să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege, dacă nu sunt abilitați expres în acest sens;
  4. să nu dezvăluie informațiile la care au acces în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Asociației ori ale unor angajați, precum și ale persoanelor fizice sau juridice membre;
  5. să acorde asistență și consultanță membrilor în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităților.
 • Prevederile alin.(2) se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de încă 2 (doi) ani, dacă dispozițiile legilor speciale nu prevăd alte termene.
 • (4) Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei autorități ori instituții publice, este permisă numai cu acordul Consiliului Director.

Art.16 În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Asociației în care își desfășoară activitatea.

Art.17 Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură STRICT de persoanele desemnate în acest sens de Consiliul Director, în condițiile legii.

Art.18 În considerarea funcției deținute, angajaților le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.

Art.19

 • (1) În relațiile interpersonale, precum și cu alte persoane fizice sau juridice, angajații sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.
 • (2) Angajații au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Asociației, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea sarcinilor de serviciu, prin:
  1. întrebuințarea unor expresii jignitoare;
  2. dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
  3. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Art.20 Angajații Asociației au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând asociației, exclusiv pentru desfășurarea activităților aferente atribuțiilor de serviciu stabilite.

Drepturile și obligațiile părților

Art.21 Drepturile și obligațiile angajaților:

(1) DREPTURI

 1. dreptul la opinie;
 2. dreptul la informare cu privire la deciziile care se iau și care-i vizează direct pe angajați;
 3. dreptul la asociere sindicală;
 4. dreptul la asociere în organizații profesionale;
 5. dreptul la grevă - fără să beneficieze de salariu și alte drepturi salariale;
 6. dreptul la un salariu compus din salariul de bază, precum și prime și alte drepturi salariale conform legilor în vigoare;
 7. dreptul la repaus săptămânal, concediu de odihnă și concediu medical;
 8. în timpul concediului medical de boală, de maternitate și al celui pentru creșterea și îngrijirea copilului, raporturile de serviciu nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa angajatului;
 9. stabilitate în muncă, raportul de serviciu sau de muncă neputând să înceteze sau să fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege;
 10. condiții corespunzătoare de muncă, de protecția muncii, de pensie și de alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege;
 11. dreptul la protecția legii în exercitarea atribuțiilor.

(2) OBLIGAȚII

 1. să-și îndeplinească cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii prestigiului Asociației;
 2. să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 3. să respecte programul de lucru stabilit și să folosească cu eficiență timpul de muncă;
 4. angajații cu funcții de conducere sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității și a calității serviciilor publice oferite membrilor;
 5. să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția deținută, precum și a celor delegate;
 6. să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici. Angajatul are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, angajatul este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală;
 7. să păstreze secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu excepția celor de interes public;
 8. să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor ce le revin;
 9. să-și perfecționeze pregătirea profesională; să respecte normele de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor situații care ar putea pune în primejdie clădirile, viata și integritatea corporală a sa sau a altor persoane;
 10. să cunoască conținutul actelor normative, regulamentelor și al oricăror altor dispoziții cu caracter normativ în legătură cu atribuțiile și sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfășurată, conformându-se acestora întocmai;
 11. să se abțină, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic și să nu participe la activități politice în timpul programului de lucru;
 12. angajaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor, daruri sau alte avantaje;
 13. angajaților le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competența lor sau să discute direct cu petenții, cu excepția celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuții, precum și să intervină pentru soluționarea acestor cereri;
 14. să nu introducă, distribuie și să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene în cadrul Asociației;
 15. să respecte prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul Asociației;
 16. angajații au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, stabilite potrivit legii.

Art. 22 Drepturile și obligațiile Asociației

(1) DREPTURI:

 1. să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii;
 2. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, în condițiile legii;
 3. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 4. să ia măsuri pentru combaterea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii.

(2) OBLIGAṬII:

 1. să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
 2. să asigure permanent condițiile corespunzătoare de muncă, tehnice și organizatorice;
 3. să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege și din contractele individuale de muncă;
 4. să se consulte cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;
 5. să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
 6. să înființeze registrul electronic de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 7. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 8. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.

Norme de igienă și de securitate a muncii

Art.23

 • (1) Fiecare salariat are obligația să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea sa în muncă, precum și a celorlalți salariați.
 • (2) Pentru desfășurarea activității în condiții de securitate și sănătate a muncii, personalul are următoarele obligații:
  1. să își însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecția muncii și măsurile de aplicare a acestora;
  2. să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu se expună pe sine și nici colegii la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
  3. să aducă la cunoștință conducătorilor orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
  4. să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea Asociației;
  5. să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;
 • (3) Pentru desfășurarea activității în condiții de securitate și sănătate, conducerea are următoarele obligații:
  1. să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a prevederilor legale în domeniul protecției muncii;
  2. să asigure cercetarea și evidența accidentelor de muncă și a accidentelor ușoare suferite de personal;
  3. să asigure materialele igienico-sanitare specifice activității desfășurate.

Disciplina muncii și răspunderea disciplinară (sancțiunile)

Art.24

 • (1) Orice acțiune sau inacțiune, săvârșită cu vinovăție de către angajați, prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă sau dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinată și se sancționează conform prevederilor prezentului regulament.
 • (2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:
  1. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
  2. neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
  3. absențe nemotivate de la serviciu;
  4. desfășurarea altor activități decât cele stabilite prin fișa postului în timpul orelor de program sau a unor activități cu caracter politic;
  5. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile de serviciu;
  6. lipsa nemotivată sau întârzierea repetată de la serviciu;
  7. intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
  8. nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;
  9. manifestări care aduc atingere prestigiului Asociației;
  10. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și alte interdicții stabilite prin lege;
  11. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament.

Art.25

 • (1) În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancțiunile disciplinare ce se aplică angajaților sunt:
  1. mustrare scrisă;
  2. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
  3. destituirea din funcție;
  4. desfacerea contractului de muncă.
 • (2) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare.
 • (3) Sancționarea cu mustrare scrisă se poate aplica direct de persoana care are funcția ierarhică superioară, iar sancțiunile de la lit. b și c se aplică de Consiliul Director, la propunerea comisiei de disciplină.

Art.26 Constatarea, cercetarea, aplicarea și contestarea sancțiunilor disciplinare se fac potrivit prevederilor Codului Muncii (L.53/2003). Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea angajatului.

Dispoziții finale

Art.27 Prezentul regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare privind organizarea muncii, drepturile și obligațiile părților, igiena și securitatea muncii, disciplina muncii și răspunderea disciplinară, civilă și penală.

Art.28

 • (1) Prezentul regulament intră în vigoare cu data de _ _ / _ _ / _ _ _ _, respectarea lui fiind obligatorie pentru toți angajații Asociației.
 • (2) Prezentul regulament a fost adus la cunoștința personalului prin informare directă, prin afișare la sediul Asociației și prin afișare online la adresa https://www.acmpe.org/regulant-ordine-interioara/.