Codul Etic și de Conduită Morală

Codul Etic și de Conduită Morală

Preambul

A.C.M.P.E. - Asociația Consumatorilor și Micilor Producători de Energie (A.C.M.P.E.), prin Consiliul Director, garantează că membrii săi îndeplinesc standardele de bună practică stabilite de A.C.M.P.E. Membrii pot face parte din orice alte asociații profesionale diferite, dar trebuie să respecte întotdeauna standardele de bună practică ale A.C.M.P.E. atunci când își asumă rolul de membri ai A.C.M.P.E.

Codul de Etică şi Conduită Morală oferă standarde etice minimale cu privire la comportamentul membrilor, al organelor de conducere și al angajaților A.C.M.P.E.; codul răspunde astfel pe de o parte nevoii de siguranță a membrilor și a publicului, iar pe de altă parte oferă standarde clare Asociației în cazul acuzațiilor privind încălcarea unor prevederi de etică sau de bună conduită morală.

Prezentul Cod Etic și de Conduită Morală ("Codul") definește valorile, principiile și normele de conduită morală pe care membrii A.C.M.P.E. le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul Asociației și în afara acesteia, în concordanță cu valorile și obiectivele acesteia.

Principiile și prevederile conținute în Cod se aplică Consiliului Director, Cenzorilor, precum și tuturor membrilor, societăților controlate de Asociație, managerilor, angajaților și asociațiilor care au legături contractuale de orice fel cu Asociația, inclusiv cele ocazionale și/sau temporare. A.C.M.P.E. solicită tuturor societăților implicate sau participante un comportament care să respecte principiile generale ale prezentului Cod.

Codul are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile asociației de către management și angajați, în orice moment și indiferent de poziția ocupată în cadrul A.C.M.P.E., atât în relațiile din interiorul asociației, cât și în relațiile cu autoritățile, societățile comerciale, societatea civilă, comunitatea locală sau alte părți interesate. Toți angajații asociației se vor conforma în litera și spiritul acestuia.

Misiune

Misiunea A.C.M.P.E. este de a proteja pe termen lung interesele membrilor săi prin:
  • acțiuni menite să conducă la eliminarea oricăror abuzuri, nedreptăți sau fapte de natură să aducă acestora prejudicii materiale și morale;
  • conștientizarea și educarea membrilor în raport cu drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în domeniul energiei electrice și gazelor naturale;
  • implementarea de programe și măsuri de acțiune în vederea asigurării celor mai avantajoase condiții de contractare a serviciilor de furnizare, vânzare sau cumpărare a energiei electrice și gazelor naturale.

Viziune

Viziunea A.C.M.P.E. este de a se dezvolta ca lider național de opinie și model de lucru eficient și responsabil pentru consumatori și mici producători de energie electrică.

Valori

Codul Etic și de Conduită Morală definește valorile care stau la baza întregii activități desfășurate de membrii Asociației și de angajații acesteia:
Responsabilitate socială
A.C.M.P.E. este conștientă de influența, atât directă cât și indirectă, pe care o au activitățile sale asupra dezvoltării economice și sociale și a bunăstării generale a comunității, precum și de importanța obținerii acceptului social în comunitățile în care operează. Ținând cont de acest fapt, A.C.M.P.E. intenționează să întreprindă activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunităților locale și naționale, în același timp cu susținerea inițiativelor culturale și sociale în vederea îmbunătățirii reputației sale și a acceptării sale de către societate în general.
Integritatea
Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate în acțiunea desfășurată se află sau par a se afla în conflict de interese. Aceasta include nu numai situații în care angajații urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus Asociația sau de interesele membrilor, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri descoperite de A.C.M.P.E., precum și situațiile în care reprezentanții societăților din domeniu sau ai instituțiilor publice acționează în contradicție cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu Asociația.
Loialitatea
Toți membrii și angajații acționează loial în primul rând față de Asociație, în vederea atingerii scopurilor pentru care aceasta a fost creată. în același timp, A.C.M.P.E. va susține fiecare membru sau angajat, cu toate resursele și în toate cazurile în care acesta va avea nevoie de suportul Asociației.
Obiectivitate
Fără a aduce atingere opiniilor subiective ale membrilor săi, care trebuie respectate, A.C.M.P.E. va încerca să acționeze permanent pe baza unor criterii obiective. Atunci când situația o impune, punctul de vedere exprimat de majoritatea membrilor este prioritar. Membrii, care nu își exprimă un punct de vedere sau care aleg o poziție neutră față de un anumit subiect, acceptă tacit poziția majorității.
Transparență
În contextul activităților desfășurate, membrii și angajații A.C.M.P.E. trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul și regulamentele interne. Urmărirea intereselor A.C.M.P.E. nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.
Nediscriminare
În deciziile care influențează relațiile cu membrii și partenerii (alegerea membrilor, relațiile cu terții, managementul resurselor umane sau organizarea activității, selectarea și gestionarea furnizorilor, relațiile cu comunitatea înconjurătoare și instituțiile care o reprezintă), A.C.M.P.E. evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, preferințe sexuale, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune a acestora.
Respect
A.C.M.P.E. tratează orice terță parte cu respectul cuvenit. Lipsa de respect față de Asociație, față de membrii săi sau față de misiunea, viziunea și valorile Asociației nu va fi tolerată niciodată.
Confidențialitate
A.C.M.P.E. garantează confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa și se abține de la a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare. Suplimentar, se interzice angajaților și membrilor să folosească informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților, drepturilor și obligațiilor acestora în raport cu Asociația.
Valorificarea investițiilor
A.C.M.P.E. depune eforturi pentru a se asigura că activitățile sale economice sau financiare protejează, dar și sporesc valoarea sa, cu scopul de a atinge poziția de lider de opinie și de a oferi sprijin cât mai substanțial membrilor săi.

NORME DE CONDUITĂ

1. Conduita generală

1.1 - A.C.M.P.E. își desfășoară activitatea în litera și spiritul legilor în vigoare, a actelor normative și a regulamentelor existente în orice moment, respectând obligațiile pe care le impune legislația.

1.2 - A.C.M.P.E. și membrii săi solicită autorităților aplicarea corectă, în mod real a prevederilor legale și în cazul terților care încalcă drepturile pe care A.C.M.P.E. și membrii săi le au în raport cu aceștia.

1.3 - A.C.M.P.E. adoptă poziția de TOLERANȚĂ ZERO față de orice formă de corupție sau tratament discriminatoriu, față de răspunsuri incomplete, interpretări denaturate, poziții contradictorii ale autorităților în raport cu situații similare, întârzieri nejustificate în acordarea răspunsurilor sau orice formă de acțiune sau inacțiune menită să ascundă aceste fapte comise atât de către funcționarii publici angajați ai autorităților, cât și de oricare dintre terții cu care Asociația vine în contact direct sau indirect prin intermediul membrilor săi.

1.4 - A.C.M.P.E. nu acceptă și nu va accepta niciodată ca numele său să fie asociat, direct sau indirect, cu formațiuni politice, candidați sau reprezentanți sau promotori, persoane fizice sau juridice, ai acestor tipuri de formațiuni.

1.5 - A.C.M.P.E. nu acceptă asocierea cu, sau subordonarea față de orice fel de altă organizație non-profit, asociație, federație sau orice altă formă de organizare care nu are competențele necesare dovedite în domeniul reprezentării membrilor săi în perspectiva atingerii scopului Asociației.

1.6 - A.C.M.P.E. acceptă colaborarea cu alte organizații similare, numai în măsura în care probitatea morală a acestora este desăvârșită și interesele membrilor săi se suprapun în totalitate cu interesele membrilor Asociației.

1.7 - În exercitarea statutului de apartenență la A.C.M.P.E., toți membrii trebuie să aibă un comportament etic. Atunci când există motive să creadă că alți membri nu au un comportament etic în conformitate cu prevederile prezentului Cod, fiecare dintre membrii Asociației are obligația să intervină utilizând procedurile stabilite de Asociație pentru astfel de situații.

2. Conduita față de membrii asociației

2.1 - A.C.M.P.E. înțelege să acorde respectul cuvenit tuturor membrilor săi.

2.2 - Între membrii Asociației va exista o permanentă relație de colaborare și sprijin reciproc în susținerea punctelor de vedere comune.

2.3 - Membrii de conducere și angajații A.C.M.P.E. își orientează activitatea în funcție de cele mai bune practici profesionale în domeniu. Aceștia se vor angaja într-un efort continuu de îmbunătățire a practicilor și serviciilor profesionale oferite. În scopul dezvoltării profesionale și a îmbunătățirii capacității de a furniza servicii de consiliere de calitate, ei au obligația de a participa la forme de educație continuă, asigurate de A.C.M.P.E.

2.3 - Membrii de conducere și angajații A.C.M.P.E. trebuie să-și asume responsabilitatea față de membrii asociați. Membrii de conducere trebuie să sprijine membrii asociați arondați sucursalei în cadrul cărora activează în a oferi informații competente și în acord cu prevederile prezentului cod. Angajarea în cadrul unei organizații presupune din partea angajaților acceptarea politicilor generale și a principiilor acelei organizații. De aceea, activitățile lor profesionale trebuie să fie în concordanță cu obiectivele organizației. Membrii A.C.M.P.E. trebuie să acționeze pentru a schimba practicile ne-etice din interiorul Asociației. Dacă situația nu poate fi schimbată, A.C.M.P.E. trebuie să aibă în vedere încetarea contractului de angajare.

2.4 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. nu trebuie să accepte remunerație în plus pentru consultații sau consiliere cu persoane care sunt îndreptățite să primească aceste servicii în cadrul A.C.M.P.E. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. nu au voie să orienteze membrii către societăți comerciale proprii sau la care există potențial conflict de interese, fără consimțământul scris al A.C.M.P.E.

2.5 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să ofere doar acele informații care fac referire la obiectul solicitării. Ei nu au voie să facă evaluări formale. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să corecteze orice prezentare greșită din partea altor persoane, precum și faptul că acțiunile pe care le oferă A.C.M.P.E. sunt comunicate în mod clar și corect tuturor părților interesate – public, clienți, colegi, autorități etc. Ei vor face publice tipul și descrierea acțiunilor întreprinse, precum și alte informații relevante, având grijă ca acestea să nu conțină elemente false, incorecte sau care să inducă în eroare.

2.6 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să se asigure că orice informație oferită de A.C.M.P.E. altor organizații profesionale sau instituții private sau guvernamentale este exactă și întemeiată.

2.7 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. nu au voie să se angajeze în activități personale, sociale, organizaționale, financiare sau politice care ar putea conduce la folosirea greșită sau la înțelegerea greșită a influenței lor.

2.8 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. nu trebuie să accepte sau să utilizeze comentarii care nu sunt binevenite, gesturi sau atingeri fizice care pot fi considerate ambigue sau ca având conotație sexuală în relația cu membrii A.C.M.P.E. Pentru a promova încrederea publică în A.C.M.P.E., Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să evite acele comportamente care încalcă standardele etice și legale acceptate.

2.9 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să respecte drepturile membrilor stabilite prin Statut și prin Regulamentul de Ordine Interioara și să nu practice discriminări de nici un fel (legate de vârsta, orientarea sexuală, politică, sex, apartenență etnică, dizabilități etc).

2.10 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care nu respectă Codul Etic și de Conduită Morală sau care, din motive care țin de condiția lor fizică și/sau mentală, nu pot să mențină o relație profesională cu membrii A.C.M.P.E. sau cu publicul, au obligația să se retragă din Asociație. 2.11 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. sunt la dispoziția Asociației pentru evaluarea comportamentelor etice și de conduită morală, în orice moment pe care Asociația îl decide.

2.12 - În stabilirea cotizației de membru, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să țină seama de posibilitatea membrilor de a plăti. În situația în care membrii nu au posibilitatea să plătească cotizația lunară, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să faciliteze accesul membrilor la servicii comparabile, în funcție de valoarea cotizației pe care aceștia o pot plăti.

2.13 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să respecte integritatea și să promoveze bunăstarea membrilor, indiferent dacă aceștia sunt reprezentați în mod individual, în familie, sau în grup.

2.14 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să adopte măsuri rezonabile de precauție pentru a-și proteja membrii de posibile traume fizice și/sau psihice care pot să apară în procesul de reprezentare.

2.15 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să se străduiască să stabilească relații pozitive și de colaborare care sunt în interesul membrilor; în acest scop, va analizeze orice problemă și cu ceilalți angajați implicați în Asociație, pentru a minimiza riscul confuziei și al conflictelor de orice fel.

2.16 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să aibă capacitatea și resursele necesare pentru a se putea consulta cu alți specialiști atunci când situația membrilor o cere și trebuie să informeze membrii cu privire la această responsabilitate. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să evite să-i plaseze pe specialiștii consultați în situații în care există sau ar putea exista un conflict de interese.

2.17 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să întreprindă acțiuni rezonabile de informare a victimelor potențiale și/sau a autorităților responsabile când starea de fapt indică un pericol clar și iminent pentru ei sau pentru ceilalți. Totuși, unul din scopurile Consiliului Director și angajaților A.C.M.P.E. este acela de a-și aduce membrii în situația de a fi responsabili de propriile acte cât se poate de repede. Dacă acest lucru nu este posibil, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să recomande membrilor o altă instituție sau un alt specialist cu o pregătire adecvată.

2.18 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să păstreze evidențe și înregistrări ale documentelor și comunicărilor, inclusiv note ale ședințelor, date ale instrumentelor de evaluare, corespondența, înregistrări audio sau video, fișiere cu date stocate în format electronic și alte documente care pot fi considerate informații profesionale, utilizate în procesul de reprezentare. Înregistrările trebuie să conțină date factuale precise. Suportul înregistrărilor fizice ale ședințelor este proprietatea A.C.M.P.E. Informațiile conținute de înregistrări aparțin membrilor; de aceea, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. nu trebuie să le pună la dispoziția altor persoane, fără consimțământul acestora sau fără hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să păstreze confidențialitatea înregistrărilor pe durata păstrării lor și trebuie să se asigure că manipularea suporturile care conțin înregistrările se face în mod adecvat. A.C.M.P.E. trebuie să păstreze înregistrările ședințelor pentru cel puțin cinci ani după ultima ședință, inclusiv în situația în care membrul A.C.M.P.E. a decedat. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să pună la dispoziția membrilor, la cerere, toate înregistrările ședințelor.

2.19 - Conducerea A.C.M.P.E. trebuie să se asigure că informațiile stocate în format electronic se află în siguranță, prin utilizarea unor metode adecvate de securizare; informațiile colectate trebuie limitate la strictul necesar pentru serviciile furnizate, iar accesul la aceste informații trebuie limitat doar la acele persoane implicate în furnizarea serviciilor. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să se asigure că informațiile stocate electronic sunt distruse atunci când acestea nu mai sunt utile în furnizarea serviciilor, sau nu mai sunt cerute ca parte a înregistrărilor ședințelor cu membrii. Atunci când informațiile provenite din relația cu un membru sunt utilizate în activități de pregătire profesională sau în cercetare, acestea trebuie codificate astfel încât identitatea clienților să fie protejată în întregime.

2.20 - La debutul procesului de reprezentare și pe parcursul acestuia, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să-și informeze membrii cu privire la scopurile, tehnicile, procedurile, constrângerile, riscurile potențiale și beneficiile serviciilor oferite. Ei au obligația să indice în mod clar membrilor limitările care pot afecta relația de reprezentare, precum și orice alte informații pertinente. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să își informeze clienții și să se asigure că aceștia înțeleg implicațiile utilizării instrumentelor de evaluare și a rapoartelor, a metodelor de intervenție, a măsurilor de precauție care trebuie luate pe parcursul intervenției, a costurilor suplimentare care pot să apară și a modalităților de plată.

2.21 - Atunci când Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. constată că se află în incapacitatea de a oferi asistență, au obligația de a nu iniția procesul de reprezentare sau, dacă acesta se derulează, să-l încheie imediat. În amândouă situațiile, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să sugereze membrilor alternative pertinente. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să se informeze despre posibilitatea de a trimite un membru la alte autorități, astfel încât, atunci când este cazul, acest lucru să poată fi realizat. În situația în care membrii refuză adresarea către autoritățile sugerate, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. nu mai sunt obligați să continue relația de reprezentare.

2.22 - Înainte de a iniția o relație de reprezentare pe termen scurt sau de durată, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care utilizează mijloace electronice în derularea acestei relații la distanță au obligația să prezinte clienților posibilele zone de risc la care pot fi expuși.

2.23 - Atunci când sunt utilizate sisteme electronice ca o componentă a serviciilor de reprezentare, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să se asigure că aplicațiile pe computer sunt adecvate nevoilor membrilor și că sunt nediscriminatorii. Ei au obligația să se asigure că site-urile recomandate membrilor oferă informații curente, corecte și relevante. De asemenea, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să se asigure că nu există probleme intelectuale, emoționale sau fizice care l-ar putea împiedica pe membrul reprezentat să utilizeze în mod adecvat computerul.

2.24 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care dezvolta o aplicație destinată sprijinirii procesului de reprezentare trebuie să se asigure că aceasta este utilă și adecvată folosirii de către membrii A.C.M.P.E. Ei au obligația să pună la dispoziția membrilor sau a altor persoanelor interesate un manual pentru utilizarea aplicației. Manualul trebuie să ofere informații despre rezultatele intenționate, sugestii pentru utilizarea software-ului, descrierea unor aplicații care pot fi utilizate în mod inadecvat, sugestii despre cum și când pot fi utile alte forme de reprezentare. În final, manualul trebuie să includă referiri la validarea informațiilor conținute de software și procedurile de operare.

2.25 - În acord cu obligațiile legale și etice ale Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E., relația de reprezentare precum și informațiile rezultate trebuie să rămână confidențiale. În cazul consilierii unui grup de membri, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să definească în mod clar confidențialitatea și parametrii care trebuie respectați la intrarea în grup, să explice importanța confidențialității, să discute despre dificultățile legate de confidențialitatea consilierii de grup. Ei trebuie să comunice în mod clar membrilor grupului că în cazul reprezentării de grup, confidențialitatea nu poate fi garantată. În același timp, consilierii trebuie să le explice membrilor grupului că este fiecare este responsabil de păstrarea confidențialității informațiilor care se vehiculează în cadrul reprezentării de grup.

2.26 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să selecteze participanții la reprezentarea unui grup de membri pentru a se asigura că sunt compatibili cu obiectivele grupului. Ei au obligația să monitorizeze starea/situația fiecărui participant de-a lungul activităților grupului.

2.27 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care activează în calitate de reprezentanți trebuie să aibă certitudinea că au competențele și resursele necesare pentru a oferi tipul de reprezentare adecvat și că dispun de instanțe superioare cărora se pot adresa dacă situația o impune (supervizare).

2.28 - În cadrul relației de reprezentare, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să încurajeze și să cultive dezvoltarea abilităților de autocontrol ale membrilor. Ei au obligația să se mențină în parametrii acestui rol și să nu devină decidenți în numele membrilor sau să creeze o viitoare dependență a acestora de A.C.M.P.E. sau de procesul de reprezentare.

2.29 - În relația de reprezentare, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să respecte membrii și intimitatea acestora. Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. nu trebuie să se angajeze în activități care să le satisfacă nevoile personale și profesionale, pe cheltuiala membrilor sau a Asociației.

2.30 - În cadrul relației de reprezentare, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. au obligația să protejeze drepturile individului și demnitatea personală a membrilor; în acest scop, nu trebuie să utilizeze stereotipuri discriminatorii legate de vârstă, dizabilitate, etnie, gen, rasă, religie sau orientare sexuală.

2.31 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care oferă supervizare trebuie să-și informeze cu exactitate supervizații de condițiile supervizării, așa cum sunt acestea stabilite de A.C.M.P.E.

2.32 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care oferă supervizare trebuie să se asigure că supervizații sunt conștienți de standardele etice curente, care vor funcționa în cadrul practicilor curente a supervizaților.

2.33 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care oferă supervizare trebuie să-și informeze supervizații cu privire la abordarea preferată a supervizorului, cu privire la procesul de supervizare, inclusiv la scopurile supervizării. 2.34 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care oferă servicii de supervizare au obligația să pună la dispoziția supervizaților un orar clar (de ex., o oră de supervizare pe săptămână).

2.35 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care oferă supervizare trebuie să stabilească, împreună cu supervizații, proceduri de control a situațiilor de criză.

2.36 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. care oferă supervizare au obligația să intervină în orice situație în care supervizații întâmpină dificultăți, iar membrii pot fi afectați.

2.37 - Deoarece supervizarea poate avea drept consecință o relație duală între supervizor și supervizat, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. supervizori trebuie să se asigure că orice relație duală este administrată în mod corespunzător. 2.38 - În selectarea instrumentelor de reprezentare sau a tehnicilor de utilizat într-o situație dată sau cu anumiți membri, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să analizeze atent bazele și caracteristicile, validitatea și fidelitatea informațiilor și să se asigure că acestea sunt relevante și adecvate situației.

2.39 - Atunci când fac declarații publice despre instrumentele sau tehnicile de reprezentare, Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să ofere informații corecte și să evite afirmațiile fără acoperire cu privire la gradul de încredere și la validitatea rezultatelor.

2.40 - Consiliul Director și angajații A.C.M.P.E. trebuie să analizeze toate perspectivele practice în vederea selectării și utilizării tehnicilor de intervenție și reprezentare specifice doar în contexte corespunzătoare.